KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY NA JEDNÉ ADRESE

KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY

Pro klienta připravíme projekt od návrhu, přes dokumentaci k povolení stavby až po kompletní dokumentaci k provedení stavby.

AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR

Za každým naším projektem si 100% stojíme a jsme připraveni uhlídat jeho reálné stavební provedení přímo v terénu.

STAVEBNÍ INŽENÝRING

Dílo se podaří pouze tehdy, bude-li vše na sebe plynule navazovat. Zajistíme pro klienta nezbytná povolení a vyjádření bez průtahů.

NAŠE ZAMĚŘENÍ

VILY, BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÍ STAVBY

STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ADMINISTRATIVNÍ STAVBY

HOTELY, PENSIONY, RESTAURACE

STAVBY PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

PROJEKTUJEME

VODOHOSPODÁŘSKÉ  A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Zásobování vodou

Vodovody, studny, vodojemy, úpravny

Odpadní vody

Nakládání s komunálními splaškovými a průmyslovými odpadními vodami včetně čistíren odpadních vod

Srážkové vody

Nakládání a odvádění srážkových vod včetně retenčních prvků, zasakovacích systémů, odlučovačů ropných látek

Plynovody

STL, NTL plynovody, regulační stanice

Komunikace

Komunikace všech tříd, zpevněné plochy a parkoviště

Zemní úpravy

Veškeré typy zemních úprav

Vodní plochy

Malé vodní nádrže, rybníky

Vodní toky

Úpravy vodních toků

Skládky

Technické zařízení pro ukládání odpadů

POSKYTUJEME SLUŽBY VE VŠECH VÝKONOVÝCH FÁZÍCH

 • 1
  Příprava zakázky (PPR)
 • 2
  Návrh / studie stavby (STS)
 • 3
  Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • 4
  Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • 5
  Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • 6
  Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS)
 • 7
  Spolupráce při výběru dodavatele (VDS)
 • 8
  Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru (ATD/ITD)
 • 9
  Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívaní (SKP)
 • 10
  Příprava a zpracování rozpočtu stavby